Phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

Phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân là nội dung chuyên đề năm 2023 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ đạo biên soạn và yêu cầu triển khai, thực hiện trong toàn tỉnh trong tháng 4-2023.

Trong kế hoạch được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành ngày 24-3-2023 nhấn mạnh thực hiện chuyên đề năm 2023 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung cơ bản, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Qua thực hiện chuyên đề năm 2023 nhằm củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân; phát huy nội lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, các ngành trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2023; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập và tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường phát hiện, biểu dương kịp thời điển hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát nội dung chuyên đề năm 2023 và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, lựa chọn từ 1-2 nội dung trọng tâm, đột phá để xây dựng kế hoạch thực hiện (thời gian hoàn thành trong tháng 4-2023).

Tất cả cán bộ, đảng viên (trừ đảng viên miễn sinh hoạt, miễn công tác) liên hệ với bản thân xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2023 (có mẫu hướng dẫn).

Phấn đấu làm theo bằng những việc làm, kết quả cụ thể, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, cơ quan, đơn vị (hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và gửi về chi bộ trong tháng 5-2023).

Công khai kế hoạch thực hiện của tập thể, cá nhân tại nơi làm việc của cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Các chi bộ, cơ quan, đơn vị tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023 trong cuộc họp của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Chú trọng việc thảo luận, trao đổi và đề ra giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải nghiêm túc, tự giác thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định của Đảng, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”.

Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, biết dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân để thực hiện thành công mục tiêu đề ra.

Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ đề nêu trên vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; bám sát thực tiễn, định kỳ sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học “Kiên Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình theo Công văn số 682-CV/TU, ngày 5-1-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát hiện, xây dựng, biểu dương, nhân rộng kịp thời các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, thực chất, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

Các cấp ủy Đảng chỉ đạo tuyên truyền nội dung, kết quả thực hiện chuyên đề năm 2023; kết quả phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; về gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, nhất là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội bằng nhiều hình thức phù hợp để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác.

Phê bình, uốn nắn nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; xuất bản quyển sách “Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các cơ quan báo, đài, tạp chí, trang thông tin điện tử của các cơ quan tăng thời lượng, chất lượng chuyên trang, chuyên mục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023, kết quả học tập và làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2023 tại hội nghị của Tỉnh ủy trong tháng 4-2023.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đảng ủy xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, học tập, thực hiện chuyên đề năm 2023 cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đảng bộ. Tùy điều kiện từng nơi có thể mở rộng thêm đối tượng và tổ chức các lớp học phù hợp, hiệu quả (thời gian hoàn thành cấp huyện trong tháng 4 và cấp xã trong tháng 5-2023).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *