Category Archives: Đổi mới KT-ĐG

Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh

1. Quan niệm về đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh Hiện nay có [...]