Tag Archives: phẩm chất

Ứng dụng công nghệ trong dạy học hiện nay

Việc sử dụng ứng dụng công nghệ trong dạy học đang trở nên phổ biến và [...]

Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh

1. Quan niệm về đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh Hiện nay có [...]

Dạy học phát triển năng lực và các phương pháp dạy học phát triển năng lực

Đổi mới lớn nhất của nền giáo dục Việt Nam những năm gần đây là [...]